Želim ponudbo

70 let M SORE

27. 8. 2018
V teh dneh se v M SORI pripravljamo na praznovanje naše 70-letnice. Za proslavitev tega jubileja smo izbrali slogan "70 let tradicije in inovativnosti". V M SORI smo ta na videz nasprotujoča pojma uspeli povezati na način, ki nam je kazal pravo smer.

Sledili smo tradicionalnim vrednotam, kot je trdo in pošteno delo, skupno dobro pa je vedno imelo prednost pred posamičnimi interesi. Hkrati pa smo bili v naših rešitvah iznajdljivi, posebni in tudi inovativni. Stalno iskanje novih poti in drugačnih rešitev ter poslušanje lastne zdrave kmečke pameti nam je omogočilo dobre rezultate.

Pomembnejši mejniki, ki so zaznamovali razvoj M SORE:

1948

Na občnem zboru 19. marca je ustanovljena Kmetijsko nabavno prodajna zadruga z o.j. Žiri, kot pravna naslednica Živinorejske, Lesno produktivne in Čipkarske zadruge. Istega leta sta ustanovljeni tudi Kmetijska zadruga v Rovtah in Kmetijska zadruga Hlevni vrh. Jeseni 1948 kmetje imenujejo pripravljalni odbor in začnejo s pripravami za gradnjo novega zadružnega doma, ki je končan leta 1952.

Na pobudo Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Žiri je 2. septembra 1948 ustanovljeno Mizarsko podjetje Žiri, ki nastane iz zasebne mizarske delavnice Franca Potočnika.

1960

Mizarsko podjetje Žiri se preseli v nove proizvodne in upravne prostore na Dobračevi.

1961

S pripojitvijo Kmetijske zadruge Rovte h Kmetijski zadrugi Žiri nastane nova Kmetijsko-gozdarska zadruga SORA Žiri.

1962

Zadrugi se pripoji Obrtno podjetje Mesnina Žiri, ki kot Mesnica Stara vas do 15. 6. 1985 obratuje v zadružnem domu.

1963

Na travnikih pri Alpini začne rasti zadružno posestvo, ki obsega dva hleva, senik in »arondirano« zemljišče, ki je bilo s strani države odvzeto zasebnim lastnikom. Posestvo v resnici nikoli ne zaživi.
Kasneje sta hleva odprodana Kladivarju in Etiketi, v seniku pa se postavi žaga.

1965

Zadruga odpre novo trgovino Oprema v Rovtah. Graditi se začne zadružna stavba pri Strojarni, v kateri se od 1980 odkupuje mleko, ob njej nastane prodajalna gradbenega materiala in kmetijskega repromateriala ter okovja za stavbno pohištvo.

1966

Zadruga prevzame in na novo odpre prodajalno Železnina v zadružnem domu.

1969

Odpre se nova prodajalna na Vrhu Sv. Treh Kraljev. Obratovati preneha stara žaga venecianka, ki jo je imela zadruga v najemu. Njeno delo prevzame nova tračna žaga, ena večjih in boljših žag v soseščini, ki jo postavijo v seniku opuščenega posestva.

1970

Zadruga organizira samostojno enoto Hranilnokreditno službo (HKS), ki leta 1981 postane samostojna finančna organizacija.

1974

Obratovati prične nova tedaj najmodernejša samopostrežna trgovina Market z mesnico, bifejem in kuhinjo na Dobračevi, ki je pomembna pridobitev za zadrugo in Žirovce.

1975

Prvič se sestane Aktiv kmečkih žena, v katerem kmečke žene in dekleta ustvarjajo in se izobražujejo.

1976

Zadrugi se pripoji obrtno podjetje Pekarija Žiri, ki kot enota Pekarija deluje vse do 1985, ko jo zadruga odda v najem zasebnemu peku Jožetu Oblaku.

1980

Kmetje in delavci zadruge se odločijo za združitev v SOZD Mercator Ljubljana, kar je izjemno pomembna odločitev za nadaljnji obstoj in razvoj žirovske zadruge.

1985

Mizarsko podjetje Žiri se kot enota Mizarstvo pripoji h KGZ Mercator Sora Žiri, s čimer se bistveno okrepita poslovna moč in stabilnost zadruge kot celote.

1988

Zaradi vse večjih stroškov sušenja lesa začne obratovati nova sušilnica lesa.

1991-1993

Vlaga se v novo strojno opremo za proizvodnjo oken, kar Mizarstvu omogoči izvoz na nemški trg, na domačem trgu pa si ustvari in utrdi ime, pod katerim uspešno dela še sedaj.

1992

Večji del članov z območja Rovt se odloči za lastno zadrugo, manjši del rovtarskih kmetov in vsi vrhovski kmetje ostanejo.

1993

Zadruga odpre novo prodajalno Diskont na Strojarni.

2000

Zadruga kupi podjetje Norica v Radovljici, s čimer si utrdi pozicijo močnega ponudnika stavbnega okovja. Kupi tudi zemljišče za novogradnjo za Stavbno okovje, ki je bila dokončana in odprta leta 2002. S tem je prodaja okovja postala ena najpomembnejših dejavnosti zadruge.

2001

Mizarstvo najame salon za prodajo oken v Ljubljani in ga 2 leti kasneje tudi odkupi.

2005

Za prodajo oken na Hrvaškem zadruga ustanovi podjetje M Sora Zagreb.

2006

V želji po nadaljnjem razvoju, neodvisnem od problemov zadružništva in kmetijstva v Sloveniji, je 20. oktobra 2006 ustanovljena M Sora, trgovina in proizvodnja d.d., na katero je prenešeno poslovanje, ki ni vezano na kmetijstvo.

2007

Otvorijo se novi proizvodni prostori Mizarstva v industrijski coni.
Ustanovljeno je podjetje M Sora Prishtina za prodajo stavbnega okovja proizvajalcem oken na Kosovu.

2009

Ustanovljena je Razvojno raziskovalna skupina M Sora, ki v naslednjih letih uspešno izvaja razvojne projekte in za njih pridobiva sofinanciranja, nagrade in priznanja.

2010

Ukine se enota Žaga.

2011

Ustanovi se podjetje M Sora Tirana za prodajo stavbnega okovja v Albaniji.

2013

Norica in Stavbno okovje se združita v novo enoto M Sora Norica, ki prične poslovati v novem objektu.
Ustanovi se podjetje M Sora Fenster za prodajo oken v Avstriji.

2014

Ustanovi se M Sora Finestre za prodajo oken v Italiji.

2015

Otvori se novo zgrajena poslovna stavba M Sore Priština.

2016

Železnina se priključi Gradbenemu centru.
M Sora prekine franšizne pogodbe z Mercatorjem in prične sodelovanje s Sparom.
Odpre se nova franšizna prodajalna Spar v zadružnem domu, v prostorih bivše Železnine.

2017

Razširijo se proizvodni prostori Mizarstva, razširi in posodobi se strojna linija.

2018

Ustanovi se družba M Sora Skopje za prodajo stavbnega okovja v Makedoniji.

(Objavljeno v M SORA NOVICE, št. 31, avgust 2018)
Kolektiv M Sora Mizarstvo 2018