Splošni pogoji poslovanja

SPP 02/2019

 1. SPLOŠNO
  1. S temi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja M Sora d.d. Žiri se M SORA d.d. (v nadaljevanju: prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki veljajo v primerih naročila blaga, ki ga dobavi prodajalec in storitev, ki jih izvrši prodajalec. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Pogoji) veljajo tudi v primeru, če prodajalec izvrši le prodajo blaga ali opravi le storitev.
  2. Podizvajalci so vse pravne in fizične osebe, ki delno ali v celoti opravljajo storitve v imenu prodajalca.
  3. V kolikor se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca. Tudi če prodajalec izrecno ne navede, da se ne strinja s pogoji kupca, so veljavni le splošni pogoji prodajalca. Splošni pogoji poslovanja so veljavni v vseh primerih, tudi če niso bili izrecno omenjeni.
  4. V kolikor je posamično določilo teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Prodajalec in kupec se zavezujeta, da bosta takšno neveljavno določilo čimprej nadomestila z veljavnim določilom. Za vsa odstopanja od Splošnih pogojev poslovanja je potrebno pisno soglasje prodajalca.
 2. PODJETJE IN SEDEŽ PRODAJALCA
  1. M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri
 3. PONUDBA IN NAROČILO
  1. Prodajalec sprejema naročila in prodaja blago ter izvršuje storitve v skladu s temi Pogoji.Prodajalec izdela ponudbo na podlagi popisa ali izmer. V določenih primerih, kar je izključno v presoji prodajalca, lahko prodajalec kot pogoj za izdelavo ponudbe zahteva pisno naročilo kupca.
  2. Pri novogradnjah je kupec dolžan pred izmero zagotoviti na objektu pri vseh odprtinah označbo »meter ris«.
  3. Ponudbe so zgolj informativne narave, v kolikor ni v sami ponudbi drugače določeno.
  4. Meritve opravlja pooblaščena oseba prodajalca ter ob tem osebno pregleda mesto izvajanja del. V kolikor meritve izvaja kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Enako velja v primeru posredovanja naročila po elektronski pošti ali po faksu, brez predhodno opravljenih izmer s strani prodajalca.
  5. Kupec je dolžan merilca opozoriti na morebitne skrite ovire (skrita instalacija, slabo izdelan omet, ipd.). V nasprotnem primeru kupec prevzema odgovornost za stroške poškodb instalacij, ometov pri montaži.
  6. Prodajalec ne opravlja statičnih izračunov. V kolikor se izkaže, da je zaradi statičnih izračunov oz. sprememb potrebno spremeniti naročilo, kupec prevzema vse stroške, ki so nastali zaradi sprememb naročila.
  7. Na merilnem listu in v ponudbi so navedene zunanje mere slepega okvirja oz. zunanje mere okna. Vse skice so risane »pogled od noter«. Enako velja za vhodna vrata. Izjema je samo model, izgled vhodnih vrat, ki je na skici prikazan gledano od zunaj.
  8. Alternativne pozicije niso zajete v seštevku pozicij (vsota pozicij).
  9. Kupec je z naročilom upravičen do ene izmere na objektu, za nadaljnje meritve je prodajalec upravičen zaračunati 200 eurov po meritvi; če gre za objekt v tujini se zaračuna višja cena o kateri se predhodno obvesti kupca. V primeru, da kupec po opravljenih meritvah s strani prodajalca ponudbe ne sprejme, se plačilo opravljenih storitev ne vrne. Če objekt ob naročeni izmeri merilca ni pripravljen, se dodatni obisk merilca zaračuna.
  10. Doplačilo za malo naročilo znaša 200 €. Vsa naročila manjša od 500 € prodajalec smatra kot malo naročilo.
  11. Kupec s podpisom izjave potrjuje upravičenost do uporabe znižane davčne stopnje po pogojih Zakona o davku na dodano vrednost. Kupec je dolžan ob izmerah oz. ob prvem nakazilu podati točen naslov na katerega se bo glasil račun in davčno številko, v kolikor gre za davčnega zavezanca. Kasnejših sprememb prodajalec ne more upoštevati.
  12. Kupec je pred potrditvijo ponudbe dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati od prodajalca pojasnitev nejasnih podatkov, ki bi lahko vodili do napačnih tolmačenj izvedbe, določenih mer ali obračuna; kasneje ugotovljene nejasnosti ne morejo biti predmet reklamacijskih zahtevkov kupca.
  13. V primeru napake v izmeri s strani prodajalca, bo prodajalec napako odpravil.
  14. Kupčeva zahteva po razjasnitvi nejasnosti po sklenitvi pogodbe ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.
  15. V primeru zahtev kupca, ki so strokovno nesprejemljive, prodajalec kupca nanje opozori. Če kupec kljub opozorilu vztraja pri svojih zahtevah, se prodajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridržuje pravico spremeniti garancijske pogoje.
  16. Za sprejem prodajalčeve ponudbe se šteje:
   • pisna potrditev,
   • delno ali celotno plačilo v skladu z dogovorom,
   • izročitev zavarovanja plačila,
   • izpolnitev morebitnih drugih pogojev, ki so izrecno navedeni v sami ponudbi,
   • druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.
  17. V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil, mu je vsebina razumljiva, ponudba ustrezna njegovim zahtevam in da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja podjetja M Sora d.d.
  18. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem, morajo biti v pisni obliki. Vsi ustni dogovori so neveljavni in lahko stopijo v veljavo šele s podpisanim dogovorom v pisni obliki.
  19. Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga ali izvedbo storitev, vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni po potrditvi ponudbe in izključno v pisni obliki. Kasnejše spremembe že potrjene ponudbe niso možne ali pa gredo v stroške kupca.
  20. Ponudba je veljavna 30 dni. Z izdajo nove ponudbe preneha veljavnost predhodni ponudbi.
  21. Prodajalec si pridržuje pravico, da odkloni trgovanje s katerokoli družbo, osebo ali subjektom.
 4. CENE IN POGOJI PLAČILA
  1. Cene so določene in izražene v eurih.
  2. Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost in montaže. DDV je izračunan in prikazan posebej.
  3. Prodajalec svoje cene oblikuje in jih spreminja samostojno, kupcu pa za dobavo blaga in izvedbo storitev zaračuna tiste cene, ki so navedene v njegovi ponudbi.
  4. Plačilni pogoji so navedeni na ponudbi.
  5. V primeru, da je v ponudbi več popustov, se popusti med seboj ne seštevajo, temveč se vsak naslednji popust obračuna od nove osnove.
  6. Popust za predplačilo je zmanjšan za obresti skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, uradno prečiščeno besedilo, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).
  7. Ob naročilu, kjer prodajalec prevzame montažo, je možnih več variant plačila: 100 % avans ob naročilu ali 50 % avans ob naročilu in 50 % avans vsaj 7 dni pred začetkom montaže ali po dogovoru.
  8. Ob naročilu, kjer prodajalec ne prevzame montaže, je možnih več variant plačila: 100 % avans ob naročilu ali 50 % avans ob naročilu in 50 % avans vsaj 7 dni pred izdobavo ali po dogovoru.
  9. V primeru, da prodajalec ponudi kupcu popust ob 100% predplačilu, se ta popust upošteva le ob 100% predplačilu ob potrditvi ponudbe.
  10. Kupec poravna kupnino na enega od na ponudbi oz. računu navedenih transakcijskih računov.
  11. Prodajalec je upravičen do izstavitve delnih računov.
  12. V primeru zamude plačila ali neplačila, prodajalec izstavi opomin. V primeru neplačila ima prodajalec pridržek lastninske pravice tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna celotne kupnine. Do plačila celotne kupnine je kupec dolžan ravnati z blagom v smislu dobrega gospodarja.
  13. V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico vzeti blago nazaj (nevgrajene elemente v celoti, vgrajene – samo krila). Kupec dovoljuje in omogoči prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov.
  14. V primeru vgradnje izdelkov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec.
 5. DOBAVA, MONTAŽA IN PREVZEM
  1. Predviden dobavni rok, določen s strani prodajalca, začne teči 3. dan po izpolnitvi naslednjih pogojev: potrditvi ponudbe (in detajlov če tako dogovorjeno) in izvršenemu plačilu v skladu s plačilnimi pogoji. V kolikor se v času izvedbe posla ugotovi, da je za pravilno in strokovno izpolnitev posla potrebno razjasniti določena tehnična vprašanja, ki jih stranki ob sklenitvi posla nista mogli predvideti, se dobavni rok ustrezno podaljša.
  2. V kolikor v obdobju po potrditvi ponudbe kupec zahteva spremembo posameznih postavk iz potrjene ponudbe ali dobavo dodatnih elementov ali izvedbo dodatnih del, se predvideni rok za izvedbo posla ustrezno podaljša in začne ponovno teči 3. dan od trenutka, ko so po morebitnih dodatnih meritvah izpolnjeni tudi vsi pogoji navedeni v tč. 5.1.
  3. Prodajalec telefonsko ali na drug primeren način obvesti stranko o datumu dobave in montaže najmanj tri dni pred pričetkom montaže.
  4. Prevzem blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en dan prej. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca prodajalec ne menjava in ne sprejema nazaj. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga je dolžan pred odvozom pregledati in opozoriti prodajalca na morebitne pomanjkljivosti – kasnejših reklamacij prodajalec ne upošteva.
  5. Pri novogradnji je potrebno pred meritvami pripraviti meter ris, sicer prodajalec ne odgovarja za višino vrat. Kupec je dolžan prodajalca in monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.
  6. V primeru, da je kupec v zamudi s prevzemom naročenega blaga za več kot 10 dni, se kupcu zaračuna ležarina po veljavnem ceniku, s trenutkom zamude pa na kupca preide tudi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga.
  7. V primeru, da je dobavni rok podaljšan s strani prodajalca, se lahko kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode zaradi zamude.
  8. Prodajalec ne odgovarja za škodo, če zamuda ne presega 30 dni. V primeru zamude, ki ne presega 90 dni, je prodajalec odgovoren za škodo maksimalno do 3% vrednosti sklenjenega posla. Dobava je lahko v določenem terminu tudi delna.
  9. Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele po predhodni izpolnitvi vseh kupčevih obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oz. ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.
  10. V kolikor v ponudbi ni izrecno navedeno, v predračunu niso zajeta dela, ki pa so lahko potrebna za uspešno in varno vgradnjo stavbnega pohištva:
   • uporaba avtodvigala,
   • uporaba dvižne ploščadi,
   • uporaba dvižne košare,
   • postavitev gradbenega odra,
   • pridobitev soglasij cestnih zapor za delo v območjih, kjer to zakonodaja omejuje (npr. mestna jedra).
    Stroške, nastale z najetjem ali uporabo opreme ter stroške pridobitve soglasij bo podjetje M SORA d.d. dodatno zaračunalo kupcu, v kolikor te postavke niso bile izrecno navedene. Kupec se s sprejetjem ponudbe zavezuje, da bo poravnal tako nastale stroške.
  11. Prodajalec  si pridržuje pravico do korektur oken in predvidenega načina montaže, če nastopijo okoliščine, ki jih ob sklenitvi posla ni bilo mogoče predvideti. Taki primeri se pojavijo predvsem pri zamenjavah oken; če odprtine niso pripravljene kot je bilo dogovorjeno, ipd.
  12. Eventualna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, kot so: razbijanje zidu, zidarska dela, silikoniranje, oplesk, opažanje, se dodatno obračunajo.
  13. Prodajalec pri montaži pazi, da je področje dela vedno čisto, brez odpadkov in je dolžan čimprej odstraniti odpadke in jih ustrezno ločevati.
  14. Obdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami, če je le ta nudena v ponudbi, je izdelana do 1. faze. Zajema montažo plošč, fugiranje stikov in pritrdilnih mest ter obdelavo stikov z bočnimi elementi. Zaključna obdelava površine ni nudena.
  15. V kolikor se kupec odloči za montažo po RAL smernicah, morajo biti špalete s strani kupca zidarsko – gladko obdelane.
  16. V kolikor kupec naroči napačen izdelek ali po naročilu odstopa od medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov. Višina stroškov ob storniranju naročila je odvisna od faze naročila (razpis, nabava materialov, izdelava v proizvodnji). Vračilo napačnega izdelka ni možno – gre za izdelke po meri.
  17. V kolikor prodajalec zagotovi samo dostavo brez montaže, je kupec pristojen za razkladanje produktov. Kupec je dolžan zagotoviti prost dovoz tovornega vozila do objekta, kjer se potem raztovarja produkte. Odgovornost za izdelke preide na kupca ob prihodu vozila z izdelki na mesto razklada.
  18. V kolikor prodajalec zagotovi samo dostavo brez montaže, je kupec dolžan takoj ob prevzemu preveriti vse elemente in v roku osmih dni pisno sporočiti prodajalcu morebitne napake. V kolikor kupec tega ne stori, se smatra, da so bili elementi prevzeti kot brezhibni.
  19. Vizualna kvaliteta stekla se ocenjuje na podlagi Smernic za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo.
  20. Kupec je dolžan zagotoviti zavarovanje in zaščito objekta v času montaže.
  21. Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže.
  22. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz tovornega vozila in dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220 V.
  23. M SORA ne izvaja elektro napeljav in priklopov.
  24. RAL montažni materiali imajo UV obstojnost 2-6 mesecev. V kolikor v tem času kupec ne izvede fasade, jih je dolžan ustrezno zaščititi.
  25. Demontaža, montaža, zaključna dela in odvoz starih elementov se obračunajo v ločenih postavkah in niso vključena v ceno elementov. Montaža se izvede s sidranjem elementa v predhodno pripravljeno odprtino s posebnimi turbo vijaki za beton in zatesnitvijo v skladu z izbrano vrsto montaže. Za poškodbe okenskih špalet med demontažo prodajalec ne odgovarja.
  26. Kupec mora biti ob začetku in zaključku montaže obvezno prisoten osebno ali po pooblaščeni osebi (pisno pooblastilo) in prevzeti blago.
  27. Kupec je dolžan ob zaključku montaže z monterjem pregledati objekt in podpisati Zapisnik o vgrajenih izdelkih v katerega se zapišejo vse pripombe in dogovori. V primeru neprisotnosti se smatra, da je blago prevzeto brez napak oz. morebitnih pomanjkljivosti.
  28. Ob dostavi v tujino je kupec dolžen poskrbeti za to, da prodajalec prilagodi izdelke tako, da ustrezajo specifičnim zahtevam posamezne države. V ta namen mu je dolžan že ob povpraševanju podati vse specifične zahteve in jih preveriti pred naročilom. V kolikor kupec ne zagotovi in pravočasno posreduje teh podatkov, je kupec odgovoren za vse izdelke, ki morebiti ne ustrezajo specifičnim zahtevam posamezne države.
  29. V kolikor kupec poveri nadzor na gradbišču primerni strokovni osebi, potem bo ta oseba imenovala odgovorne nadzornike in o tem obvestila kupca in prodajalca.
  30. Odgovorni nadzornik ima pravico vpogleda v vso potrebno dokumentacijo v okviru kontrole izpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca.
  31. Prodajalec je dolžan na zahtevo odgovornega nadzornika sodelovati pri izvajanju nadzora.
  32. Za vsako nepredvideno ali dodatno delo je potrebno skleniti pisni dogovor. Za izvajanje teh del je potreben pisni pristanek kupca.
  33. V kolikor je predhodno s stranko dogovorjeno, da se posamezni artikli v naročilu montirajo kasneje, to pomeni, da se montaža naročila ne izvede v celoti, mora stranka v roku 3 mesecev zagotoviti nadaljevanje montaže.  V kolikor se to ne zagotovi, se stranki zaračuna skladiščenje pri nas, kar pomeni eno paletno mesto v znesku 50€/mesečno. Prav tako se obračuna strošek dostave ter strošek dvigala, pajka ali odra, v kolikor so potrebni za ustrezno izvedbo in zaključek montaže.
  34. V kolikor se posamezni artikli v naročilu montirajo kasneje in predhodnega dogovora s stranko ni bilo, se stranki računa ponovna dobava in skladiščenje pri nas, kar pomeni eno paletno mesto v znesku 50€/mesečno. Prav tako se obračuna strošek dostave ter strošek dvigala, pajka ali odra, v kolikor so potrebni za ustrezno izvedbo in zaključek montaže.
  35. V primeru dobave blaga, brez naše montaže, mora stranka v 8 dneh blago pregledati in sporočiti morebitne napake ali pomanjkljivosti. Kasnejših reklamacij se ne upošteva!
 6. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE
  1. Stranka je dolžna vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca in dobavitelja, v nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.
  2. Z računom vsak kupec prejme Navodila za uporabo in vzdrževanje skupaj z garancijskim listom v tiskani obliki. Publikacija je dostopna tudi na spletni strani prodajalca. Vsako ravnanje z izdelkom, ki ni v skladu s temi navodili lahko privede do nepreklicne izgube garancije.
  3. V primeru, da je kupcu nastala škoda iz razlogov nastalih na strani prodajalca, najvišji znesek odškodnine ne more presegati 10 % vrednosti sklenjenega posla. Prodajalec ni odgovoren za škodo, če je le ta nastala zaradi kršitve pogodbe iz lahke malomarnosti.
  4. Po dveh letih od prevzema opravljenega posla se kupec ne more več sklicevati na morebitne napake opravljenega dela. Za lastne izdelke prodajalec daje triletno garancijo, za  druge izdelke pa velja garancijska doba proizvajalca. Za izolacijsko steklo velja 5-letna garancija.
  5. HRAST
   Hrastov les vsebuje naravno kemijsko snov tanin, ki pod posebnimi pogoji lahko reagira z vodo in vlago. To se zgodi v primeru, če površina dlje časa ostaja mokra (padavine, vlaga) oziroma, če se les navlaži ali napoji z vodo. Rezultat kemijske reakcije je lisasto obarvanje hrastovega lesa v temnejšem rumenkastem do skoraj črnem tonu, ki je opazno skozi z lazuro lakirano površino lesa.  Gre za naraven kemijski pojav, ki ga ni moč preprečiti, zaradi tega tovrstna obarvanja pri hrastu kot posledica kemijske reakcije vode s taninom niso razlog za reklamacijo izdelka. Hrastov les pod vplivom UV žarkov (bolj opazno pri svetlejših barvnih tonih) sčasoma naravno trajno spremeni barvni ton, kar lahko privede do barvnih razlik lesenih površin izdelka. Temnejše lakirane hrastove površine na močnem soncu zaradi sušenja lesa lahko močneje razpokajo, kar pa ni vzrok za reklamacijo!
  6. MACESEN
   Les macesen je zelo občutljiv na apno in v stiku z njim na oknu nastanejo temni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti, kar pa ni predmet reklamacije.
  7. Olje na macesnu se z dežjem izpira in oljene površine je potrebno ponovno oljiti na 6 mesecev.
  8. Pri lesovih iglavcev, še posebej pri macesnu, obstaja možnost iztekanja smole iz skritih smolnih žepkov (pri večjih temperaturah, poletni meseci, izpostavljena območja,…). Les macesen je drevesna vrsta, ki vsebuje še posebej veliko smole. Smolo je možno odstraniti s površine oken v hladnejšem obdobju, ko se utrdi. Smolenje oz. iztekanje smole iz skritih smolnih žepkov na lesovih iglavcev ni predmet reklamacije, saj je to naravni pojav.
  9. OLJENE POVRŠINE
   Za oljenje se uporabljajo brezbarvna oz. minimalno pigmentirana naravna olja. Zaradi tega obstoječe naravne barvne razlike med furniranimi in deli vhodnih vrat izdelanimi iz masivnega lesa niso vzrok za reklamacijo! Barvni ton lesene površine namreč določa naravna barva samega lesa. Barva in struktura površine vrat lahko odstopa od referenčnih barvnih vzorcev, ker so le-ti lahko le približek naravni strukturi. UV-obstojnost je pri oljenih lesenih površinah omejena! Zaščita lesenih površin z olji ne ustreza zahtevam standarda SIST EN 927-1 in ÖNORM B 3803 ter ÖNORM C 2350.
   Proizvajalec ne garantira za oljene lesene površine, lepilne spoje ali eventuelno krivljenje krila, če vrata niso vgrajena tako, da so zaščitena pred vplivi padavin in če vsakoletna obnova z oljem ni bila opravljena strokovno in v skladu z zgornjimi priporočili. Oljene lesene površine ne ustrezajo zahtevam standardov glede debeline premazov lesenega stavbnega pohištva in so na voljo le na izrecno željo in odgovornost naročnika.
  10. BARVNE RAZLIKE
   Ob ponovnem naročilu barvne razlike niso in ne morejo biti predmet reklamacije.
  11. Les je naraven material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije.
  12. STEKLA
   Do rosenja stekel iz zunanje strani lahko pride zaradi specifičnih mikroklimatskih pogojev in je posledica visoke izolativnosti stekla. Pojav je fizikalne narave in je začasen ter ni predmet reklamacije.
   Moderen način gradnje in vedno boljši tesnilni materiali so privedli do tega, da je vedno manj cirkulacije zraka v notranjosti zgradb. Pri običajnem zračenju pogosto v notranjost ne pride dovolj svežega zraka, zaradi česar lahko pride do nastanka plesni in škod zaradi povečane vlage. Tudi ogrevalni sistemi z nižjimi temperaturami (npr. talno ali stensko ogrevanje) lahko ob normalni uporabi pripomorejo k nastanku kondenzacije, predvsem takrat, če ti sistemi na področju zunanjih sten niso dovolj dobro zatesnjeni.
   Prodajalec priporoča skrbno izdelavo načrta za zračenje. Koncept zračenja in ogrevanja mora pripraviti strokovnjak, ki ne upošteva le vrednosti toplotne izolativnosti posameznih delov, temveč tudi zračenje celotne zgradbe.
   Vlaga v prostoru mora biti trajno pod 55% relativne zračne vlage, sicer ni možno izključiti poškodb na okenskih elementih zaradi povečane vlage.
   Dodatno priporočamo za preprečitev oz. zmanjšanje kondenzacije sledeče ukrepe:
   redno in pravilno zračenje,
   preprečevanje nadtlaka v zgradbi,
   najboljša možna cirkulacija zraka v področju oken; zavese, notranje žaluzije in predmeti ob oknih (npr. rože) omejujejo dostop toplega zraka do oken.
  13. V določenih situacijah lahko predvsem pri steklih z veliko površino prihaja do neenakomernega ogrevanja s temperaturnimi razlikami več kot 40 stopinj Celzija v steklu, pri čemer pride pri navadnih steklih do termičnega loma, ki ni predmet reklamacije. Z naročilom kaljenih stekel lahko kupec v večini primerov prepreči termični lom ter z relativno nizkim vložkom poveča obstojnost steklenih površin. 
  14. Pri načrtovanju je potrebno paziti na povečan učinek ogrevanja pri steklenih spojih in vogalnih steklenih spojih, tako kot pri velikih steklenih površinah na splošno, da bi zmanjšali možnost kondenzacije.
  15. V primeru kaljenih stekel lahko pride do vizualnih anomalij, ki so opazne kot valovitost površine ali učinek mavrice (posledica anizotropije). Navedeno je možna posledica tehnologije kaljenja stekla, čemur se ni mogoče izogniti in ni obravnavano kot predmet reklamacije.
  16. Na steklih, kjer je viden stekleni rob iz zunanje ali notranje strani, lahko zaradi tehnoloških značilnosti same proizvodnje stekel, pride na območju distančnika lahko do estetskih anomalij. Najpogostejše vizualne pomanjklivosti na območju distančnika so lahko: zatečen butil ob robu distančnika, neporavnanost obeh distančnikov v medstekelnem prostoru, valovitost distančnika, viden srebrni rob skozi steklo, … vse te pomanjkljivosti so zgolj estetske in izhajajo iz tehnoloških postopkov izdelave stekel in niso predmet reklamacije.
  17. Posebnost kaljenega stekla je dejstvo, da se lahko brez vidnih zunanjih vplivov zlomi. Omenjeni pojav imenujemo spontani lom, ki ni predmet reklamacije. Povzročitelj je molekula NiS (nikljev sulfid), ki ima negativni temperaturni raztezek. Ko se molekule stekla med ohlajanjem skrčijo, se molekula nikljevega sulfida razširi. Če je molekula v sredini stekla (v polju nateznih napetosti), nastane lokalna napetost, ki lahko preseže natezno trdnost stekla in steklo se zlomi. Čeprav je pojav zelo redek, lahko možnost spontanega loma skladno z zahtevami po EN 14179 minimiziramo, kar dosežemo tako, da stekla izpostavimo dodatnemu preizkusu, ki ga imenujemo tudi Heat Soak Test (HST). Kaljena stekla standardno niso testirana s tem preizkusom, se pa lahko ta preizkus opravi na zahtevo in doplačilo s strani kupca.
  18. Med normalnimi stekli in kaljenimi stekli lahko zaradi različnih tipov nanosa prihaja do različnih barvnih učinkov od zunaj, predvsem pri oblačnem vremenu. Te razlike niso predmet reklamacije.
  19. Lom stekla po vgradnji ni predmet reklamacije.
  20. Na žvenketanje ter poves dekorativnih križev ni garancije.
  21. SPLOŠNO
   Pri poševnih oknih se krilo in podboj po potrebi pobrusita, da se omogoči odpiranje oken, to pa je odvisno od profila okna in naklona poševnine.
  22. Ostali garancijski pogoji so zapisani v garancijskem listu, ki ga kupec prejme z računom.
  23. Nastavitev elementov ni predmet garancije. Prav tako garancija ne vključuje odprave napak, ki se pojavijo zaradi nepravilne uporabe stavbnega pohištva (zapiranje in odpiranje večjih elementov z eno roko). Stranka garancijo uveljavlja pisno s točno navedenimi napakami in priloženim računom. Če je reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan napako odpraviti v najkrajšem možnem roku ter oz. po zakonsko določenem roku 45 dni od pisne zahteve za odpravo napake. V primeru neopravičenega obiska serviserja se zaračunajo ura dela in stroški prihoda.
  24. Podjetje M Sora d.d. je dolžna po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) odpraviti reklamacijo v roku 45 dni od prijave. Stranka je tako dolžna omogočiti podjetju M Sora d.d., da reklamacijo v zakonskem roku odpravi. V kolikor stranka ne zagotovi odprave reklamacije v zakonsko določenem roku, reklamacija ni več upravičena.
  25. Čas, v katerem proizvajalec zagotavlja nadomestne dele, je 3 leta po preteku garancijske dobe.
  26. Prodajalec si pridržuje pravico, da garancijske zahteve izpolnjuje s popravilom elementov ali z novimi elementi.
  27. M Sora d.d. za svoje izdelke zagotavlja, da so izdelani pod pogoji, ki jih predpisuje standard za označevanje s CE-znakom. Vse podatke o tem najdete na: www.m-sora.si.
  28. Garancijska doba začne teči z dnevom, ki je določen v Zapisniku o vgrajenih elementih.
  29. V kolikor prodajalec ni odgovoren za montažo, kupec sam prevzame odgovornost za ustrezno montažo. Ob tem prodajalec ne daje več garancije za izdelke, ki jih ne vgradi sam.
  30. Ob morebitnih reklamacijah se stranka obrne na prodajalca preko telefona ali elektronske pošte na servis@m-sora.si.
  31. Reklamacija ne pomeni, da sme kupec zadržati morebitne zneske, ki jih je še dolžan plačati.
  32. Kupec je seznanjen s tem, da je potrebno stavbno pohištvo redno servisirati in ga po potrebi nastaviti. Več informacij o tem je v garancijskem listu. Garancijski list / navodila za uporabo lahko najdete na spletni strani: www.m-sora.si.
  33. Nerazumevanje ponudbe in splošnih pogojev ni predmet reklamacije.
 7. REŠEVANJE SPOROV
  1. Prodajalec in kupec si prizadevata za sporazumno reševanje nesoglasij. V kolikor to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Škofji Loki. V primerih, ko skladno z določili čl. 32 ZPP ne bi bila podana pristojnost Okrajnega sodišča v Škofji Loki, je pristojno Okrožno sodišče v Kranju.
 8. KONČNE DOLOČBE
  1. Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.06.2019 do preklica.
  2. Kupec se strinja, da prodajalec hrani in uporablja podatke kupca v namene poslovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Prodajalec podatkov o kupcu ne posreduje tretjim osebam.
  3. Vsi tehnični detajli, tako kot vzorci, prospekti, katalogi, skice in podobno ostajajo intelektualna lastnina prodajalca in so zakonsko zaščitena, kar se tiče njihovega razmnoževanja in uporabe.
  4. V primeru izvedbe posla v tujini (dobava blaga in/ali izvedba storitev) so ti Pogoji prevedeni tudi v uradni jezik države, v kateri se posel izvede. Kupcu se izročijo Pogoji v slovenskem jeziku in jeziku, ki je uradni jezik njegove države. Za razumevanje in razlago posameznih določil teh pogojev je merodajno besedilo Pogojev v slovenščini.

Direktor M SORA d.d.
Aleš Dolenc univ. dipl. ekon.

Povpraševanje
Servis