Krediti in subvencije

Krediti

Če vas zanima kredit Eko sklada za Okoljske naložbe občanov, ki zajema tudi zamenjavo stavbnega pohištva, vas vabimo, da si podrobnejše informacije preberete na spletni strani Eko sklada.

Subvencije

Eko sklad je 20.05.2022 objavil nov razpis (99SUB-OB22) za zamenjavo stavbnega pohištva, ki je nadomestil starega (74SUB-OB19).

JAVNI POZIV 99SUB-OB22 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb
(Ukrep E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi)

 1. Do subvencije so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega razpisa (datum zaključnega računa).
 2. Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani (zakonec, starši, otroci, sorojenci, stari starši in vnuki) oz. najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 01.07.2010.
 3. Upravičeni tudi vsi tisti, ki so kandidirali za tri ukrepe in sta bila dva ukrepa izvedena v obdobju med 01.01.2021 – 01.03.2022, en ukrep pa po 01.03.2022 (če stranka ni že oddala vloge za poziv 74SUB-OB19 ali je bil eden od izvedenih ukrepov zamenjava kurilne naprave/toplotne črpalke v času trajanja Odloka o načrtu za kakovost zraka).
 4. Potrebna vgradnja lesenih oken (tudi alu-les) s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,0 Wm2K, s trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.
 5. Vgradnja po smernicah RAL montaže.
 6. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov nabave, vendar ne več kot 150,00€/m2. Za tri ali več ukrepov hkrati je spodbuda 30%.

Priznani stroški:

 1. Odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnja novih,
 2. Nakup in vgradnja senčil,
 3. Nakup in vgradnja zunanjih in notranjih okenskih polic,
 4. Popravila in zaključne obdelave špalet,
 5. Nakup in vgradnja zunanjih vhodnih vrat,
 6. Ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Obvezne priloge k vlogi:

 1. Izpolnjena vloga 99SUB-OB22 – ukrep E.
 2. Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe – kopija gradbenega oz. uporabnega dovoljenja ali izpolnjena izjava o legalnosti in namembnosti (vloga, str. 13).
 3. Predračun oz. ponudba/naročilo.
 4. Zaključni račun.
 5. Dokazilo o plačilu računa – kopija odrezka položnice, izpis iz spletne banke,…
 6. Fotografija ustrezno pripravljene špalete in fotografije RAL montaže – pripravimo mi in jih strankam pošljemo po e-pošti.
 7. Fotografije vseh zamenjanih oken z ustrezno označbo iz ponudbe (npr. Pozicija 1, Pozicija 2,…). Fotografirano z zunanje strani stanovanjske hiše, razen, če stranka živi v večstanovanjskem objektu. Fotografije pripravi stranka.

Vloga in ostale obvezne priloge k vlogi se oddajajo po zaključku del, v fizični obliki na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana

Gradivo:

JAVNI POZIV 89SUB-sNESOB21 

Na spletni strani Eko sklada, j.s. je objavljen javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe. Rok prijave je do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (vloga 89SUB-sNESOB21):

 1. Do subvencije so upravičene fizične osebe, lastniki/solastniki nepremičnin, in družinski člani lastnikov
 2. Ukrepi A, B ali C:

A: gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

 • Gradnja: pridobljeno gradbeno dovoljenje
 • Nakup: kupoprodajna pogodba sklenjena po 01.01.2021

B: skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

 • Minimalno komunalno opremljene in dokončane starejše hiše
 • Gradbeno dovoljenje izdano pred 01.07.2010 (oz. dovoljenje za spremembo namembnosti v stanovanjsko stavbo)
 • Odločba o domnevi izdanega gradbenega/uporabnega dovoljenja. Za stavbe zgrajene pred 31.12.1967

C: nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in več stanovanjski stavbi

 • Kupoprodajna pogodba sklenjena po 01.01.2021

3.       Do spodbude so upravičeni vlagatelji, ki bodo svoje vloge oddali pred začetkom del (od objave razpisa) oz. če so se dela začela izvajati v obdobju od 01.01.2021 do objave razpisa – so obvezne dodatne priloge k vlogi

4.       Preverja se ustreznost izračuna PHPP (za ogrevanje in hlajenje) – višina subvencije je odvisna od izračuna in skupine v katero se izračun uvršča (1.,2.,3.)

5.       Zunanje stavbno pohištvo mora imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/m2K

6.       Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po smernicah RAL montaže

7.       Dokumentacija (ki se navezuje samo na stavbno pohištvo):

 • izračun površinskega deleža lesenega stavbnega pohištva (%) – za ukrep A,
 • izjava o lastnostih oken,
 • izjava o lastnostih vrat,
 • fotografije vgrajenega stavbnega pohištva, če gre za ukrep B – fotografije tudi pred montažo/zamenjavo,
 • računi za nakup/vgradnjo stavbnega pohištva, 
 • dokazila o plačilu,
 • fotografije RAL montaže (špaleta, izolacijska pena, zunanji/notranji trak),
 • fotografije dokončane stavbe (vidna celotna stavba); stanovanje – slikano z notranje strani,
 • obvezne priloge k vlogi: računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki se nanaša na že izvedena dela, če se je gradnja izvajala v obdobju od 01.01.2021 do objave razpisa,
 • predložitev dokumentacije najkasneje v 2 mesecih od zaključka naložbe.

DOKUMENTACIJA SE ODDAJA PRED ZAČETKOM DEL! RAZEN, ČE SE JE GRADNJA IZVAJALA V OBDOBJU OD 01.01.2021 DO OBJAVE RAZPISA (31.12.2021)

Za vse ostale informacije se lahko obrnete tel. št. 04/50-50-241 ali e-naslov: tjasa.tusar@m-sora.si.

Povpraševanje
Servis